Vícejazyčné jazykové modely a technologie, které na jejich základě vznikají pomáhají zásadní mírou zpřístupňovat nástroje, které až donedávna byly dostupné pouze mluvčím velkých jazyků v bohatší části planety. Umožňují (do jisté míry) jednotně reprezentovat text v různých jazycích. Modely strojového učení trénované v jednom jazyce potom fungují i v ostatních jazycích, pro které nemáme buď žádná trénovací data nebo jen velmi málo dat. Předtrénované vícejazyčné jazykové modely také výrazně zvyšují kvalitu strojového překladu mezi jazyky, kde není k dispozici dostatek dat. Osobně si myslím, že je možné, že právě mnohojazyčné modelování jazyka přinese v brzké době zásadní posuny v umělé inteligenci obecně. Jako všechny technologie, i technologie založené na vícejazyčném jazykovém modelová s sebou nesou určitá rizika. O těchto rizicích jsem psal ve svém posledním anglicky psaném příspěvku na tomto blogu, jehož je tohle z velké části překlad.

Google Deepmind zveřejnil v prosinci na pre-printovém severu arXiv zprávu, která se pokouší kategorizovat hlavní etické a společenské problémy spojené s velkými jazykovými modely. Zpráva pravděpodobně neříká nic, co bychom už dříve nevěděli, ale líbí se mi způsob, jakým problémy kategorizují. Protože se zabývají převážně jednojazyčnými modely, v tomto příspěvku probírám některé z otázek, o kterých hovoří, a spekuluji, jak jsou relevantní pro strojový překlad a vícejazyčné modely.

Klasifikace problémů, kterou článek používá, je následující:

  1. Diskriminace, vyloučení určitých skupin a toxický jazyk
  2. Rizika úniku informací
  3. Šíření dezinformací
  4. Záměrné škodlivé použití

A dvě oblasti, které zde podrobně nerozebírám, protože nejsou z vícejazyčného hlediska nijak zvlášť zajímavé:

  1. Škody způsobené interakcí člověk-počítač
  2. Automatizace, přístup a škody na životním prostředí

K čemu vlastně je jazykový model

V tomhle kontextu se jazykovým modelem rozumí velká neuronová síť, které odhaduje pravděpodobnost, jaké následuje slovo v textu, popřípadě pravděpodobnost slova, které bylo ve větě vynecháno. Odhad pravděpodobnosti se učí z velkého množství textu.

Takové modely mají v zásadě dvojí využití. Jedno je generování textu. Modely je možné doladit aby generovali text v určité doméně, odpovídaly na otázky, fungovaly jako generativní komponenta v chatbotech, nebo dokonce ke generování divadelní hry.

Možná ještě důležitější využití je, že se používá reprezentace věty z modelu (tzv. embedingy) ve strojovém učení. Aby model mohl rozhodnout, jak má věta pokračovat, musí se naučit interně zakódovat vstup tak, aby to z této reprezentace bylo možné odhadnout. Tato reprezentace se používá jako vstup do klasifikátorů a dalších modelů strojového učení. Reprezentace z jazykových modelů jsou informačně bohaté a proto stačí málo trénovacích příkladů. V případě vícejazyčných modelů je možné použít trénovací data v jednom nebo několika málo jazycích a výsledný klasifikátor bude fungovat i v dalších jazycích pokrytých jazykovým modelem.

Diskriminace, vyloučení, toxicita

Jazykové modely se učí napodobovat data, na kterých jsou trénovány. Aby jazykové modely dobře fungovaly, potřebují na svoje trénovaní miliardy slov. Zdrojem textů pro trénování je internet a to je důvodem mnoha problémů. Jazykové modely zachycují (často škodlivé) stereotypy přítomné v trénovacích datech. Některé skupiny lidí (a jejich názory, jejich dialekty) jsou navíc v trénovacích datech nedostatečně zastoupeny. Lidé s extrémními nebo neobvyklými názory mají tendenci o nich mluvit vehementněji než lidé s mainstreamovejšími názory. Extrémní názory jsou tedy naopak nadměrně zastoupeny. Prvním problémem je tedy to, že modely kopírují to, co v je trénovacích datech, která nejsou spoustu zlých věcí.

Druhým problémem v této oblasti je homogenizační efekt způsobený statistickou povahou trénování. Aby model minimalizoval pravděpodobnost chyby, stává se, že nejčastější (statistické) vzorce v trénovacích datech se stávají jedinými, které model vyprodukuje. Zprávě DeepMindu uvádí příklad, že „rodina = muž a žena, kteří se vezmou a mají děti“. Ačkoli je to pravděpodobně nejčastější případ, takovou statistickou souvislost rozhodně nemůže vnímat v nějakém silně normativním smyslu. Je pak jistě na místě otázka, na co všechno je bezpečné používat model, který z dat možná odvodil, že neúplná rodina není rodinou.

Tyto dva problémy jsou ještě závažnější v případě vícejazyčných jazykových modelů. Nerovnoměrná velikost dostupných trénovacích dat pro různé jazyky může způsobit, že stereotypy nebo obecné názory z jedné kultury může model podstrkávat jazykům jiných kultur. Např. odpověď na otázku: „Je v pořádku jíst koně/vepřové/hovězí/velryby?“ se bude velmi pravděpodobně lišit na různých místech zeměkoule. Vícejazyčný model trénovaný převážně na západních jazycích může vnutit západní pohled i do jiných jazyků. Vliv předsudků z trénovacích dat (zejména genderové zkreslení) ve strojovém překladu je docela dobře zmapovaný. Můžete zkusit například Google Translate přesvědčit, aby anglické doctor přeložil jako doktorka.

Lékař požádal zdravotní sestru, aby jí pomohla v tomto
postupu.

Předchozí dva problémy úzce souvisejí s nebezpečím generování toxického jazyka (tím se většinou rozumí urážky a sprosťárny nejrůznějšího ražení). To také může být větší ve vícejazyčných modelech, které reprezentují jazyky sdíleně. Co se kdy hodí a nehodí říct, se může hodně lišit napříč kulturami a importovat normy z jednoho jazyka do druhého může být problematické.

Rizika uniku informací

Jedním z dalších rizik je únik nebo logické vyvození neveřejných informací, které se z nějakého důvodu ocitly v trénovacích datech. To platí stejně pro jednojazyčné i vícejazyčné modely. Podobné riziko (i když pravděpodobně mnohem menší) existuje i u strojového překladu. Článek z JHU z roku 2020 ukazuje, že by mohlo být možné zjistit, zda byla věta součástí trénovacích dat. V případě strojového překladu je to výrazně těžší.

Šíření dezinformací

Další část zprávy je věnována riziku, že by jazykové modely poskytovaly nepravdivé nebo zavádějící informace (např. jako komponenta dialogového systému). Modely můžou napáchat škodu chybnými odpověďmi (např. v oblasti práva nebo medicíny) nebo nabádat uživatele k neetickým nebo nezákonným činům. Spousta dezinformací, pověr a urban legends se opakuje tak často, že je jazykové modely s radostí zopakují.

Stejně jako v předchozím případě mají vícejazyčné jazykové modely stejné problémy jako jednojazyčné a k tomu i nějaké navíc. Společenské, kulturní a právní normy se liší napříč zeměmi. Správná odpověď na otázku: „Je v pořádku, když je dvouleté dítě nahé na veřejné pláži?“ zní: „Záleží na tom, v jaké zemi.“ Většina jazykových modelů odpoví s jistotou ano nebo ne. Stručně řečeno: co platí pro mluvčí jednoho jazyka (jsou součástí jedné kultury), nemusí platit pro mluvčí jiného jazyka (jsou součástí jiné kultury) a jazykové modely to nemusí vždy reflektovat.

Ve strojovém překladu vždy existuje riziko nepřesného překladu (např. vypuštěním negace). Obzvlášť, pokud je výstup překladače plynulý, může mít čtenář pocit, že je vše v pořádku, i když tomu tak není.

Záměrně škodlivé použití

Jazykové modely mohou zlevnit a zefektivnit šíření dezinformací a usnadnit nejrůznější internetové podvody. Schopnost generovat texty ve více jazycích současně může zvýšit dosah dezinformací a podvodů jako jsou takzvané nigerijské dopisy.

Dalším příkladem, o němž pojednává zpráva DeepMindu, je sledování a cenzura. Schopnost současných jazykových modelů naučit se klasifikovat texty jenom z několika málo příkladů umožňuje například velmi rychle vytvořit klasifikátor, který bude detekovat, že někdo píše pozitivně nebo negativně o nějaké konkrétní osobě či události. Toho můžou velmi snadno využít autoritářské režimy ke kontrole sociálních médií. Jednou z hlavních výhod vícejazyčných modelů je právě to, že stačí podobný klasifikátor připravit v jednom jazyce a bude fungovat (více či méně dobře) i v ostatních. Dobré vícejazyčné modely by mohly být cenným nástrojem pro autoritářské režimy, které se snaží mít pod kontrolou etnické menšiny, které mluví vlastními jazyky. Stejně dobře jim může posloužit dobrý strojový překlad.