English version of the post

Před rokem jsem na konferenci EMNLP v Lisabonu zahlédl článek, který se jmenoval On Statistical Machine Translation and Translation Theory (O statistickém strojovém překladu a teorii překladu) od Christiana Hardmeiera. Stál před svým posterem a každému, kdo se u jeho posteru zastavil se skoro omlouval, že jeho příspěvek není o nějaké metodě, která zlepšuje stávají statistický strojový překlad — a je to pouhá reflexe toho, co dělá statistický překlad z pohledu translatologie. Bohužel tento zajímavý článek vyšel v momentě, kdy se začalo ukazovat, že statistický strojový překlad bude brzy nahrazen překladači založenými na neuronových sítích. Je to jen pár dní, co Google oznámil, že ve svém Google Translate nasazuje neuronový strojový překlad.

V tomto příspěvku se tedy společně podíváme na to, co se změnilo s příchodem neuronového strojového překladu, a na to, co by to pro neuronový strojový překlad mohlo znamenat do budoucna.

Nakládáme s významem

Na překlad se tradičně pohlíží jako na nějaký proces, při kterém se zachovává význam, ať už je význam cokoli. Díváme se na text jako na něco, co má význam samo o sobě a význam celku postupně skládáme z významu jednolitých částí textu (slov či víceslovných ustálených frází).

Pokud by to tak skutečně bylo, byl by statistický frázový strojový překlad (způsob, jakým se strojový překlad dělal doteď), pravděpodobně nejlepším možným způsobem, jak k automatickému překladu přistoupit. Pro statistický strojový překlad je ústředním pojmem slovní zarovnání (word alignment). Z velkých paralelních korpusů extrahujeme, jak se slova nebo celé skupiny slov nejčastěji překládají do druhého jazyka. To je takzvaný překladový model, dovede slovům a frázím přiřadit jejich pravděpodobné překlady. Úkolem překladového modelu je zachovat význam stavebních prvků textu.

Kromě překladového modelu používají statistické překladové systémy ještě další model, takzvaný jazykový model. Jeho úkolem je zajistit, aby se z překladů jednotlivých slov a frází nakonec sestavila gramaticky správná a plynulá věta. Úkolem jazykového modelu je postarat se o kompozici významu.

K významu lze ale přistoupit jaksi z druhé strany — často nazývané kulturální pohled. Každý text je nějakým pokusem o komunikaci. Autor textu se snaží něco říct svým čtenářům, nějak na něj působí (informuje ho, chce změnit jeho chování, pobavit, naštvat atd.). Text sám o sobě žádný význam nemá (není to koneckonců nic než dlouhá série podivných obrázků, kterým říkáme písmena), svůj význam dostává až tehdy, když ho někdo čte — a právě v tento moment se komunikace završuje. Na rozdíl od představy, že slova mají význam sama o sobě a jejich skládáním dostaneme skutečný význam celého textu, komunikace se vždy odehrává v nějakém kontextu — fyzickém, psychologickém, sociálním. Je to v konečném důsledku sám čtenář, kdo vytváří význam toho, co čte. Záměr autora se buď uskuteční nebo také ne.

Překlad z jazyka do jazyka je potom také určitým způsobem komunikace. Překladatel vezme (zkonstruuje ve svém vlastním kontextu) význam věty ve zdrojovém jazyce (komunikace s původním autorem) a přepíše jej do cílového jazyka, kdy mu čtenář opět přiřadí nějaký význam. Statistický strojový překlad něco takového ani vzdáleně nedělá — ale ten neuronový by to mohl alespoň simulovat.

Neuronový překlad je jiný

Klasický statistický strojový překlad nejprve odhadne překlady pro slova a víceslovné fráze ve zdrojové větě (slova s pokud možno stejným významem). V dalším kroku se z nich snaží vybudovat smysluplnou větu, kdy se snaží co nejlépe vyvážit mnoho protichůdných podmínek: vybrat nejadekvátnější překlady; každé slovo by mělo být přeloženo právě jednou; slova ve výsledné větě by měla být přibližně v podobném pořadí jako ve zdrojové větě; věta by měla být co nejplynulejší; a takto bychom mohli vymyslet ještě celou řadu dalších kritérií. Tímto způsobem se automatický překlad prováděl od konce devadesátých let do dneška.

Tento přístup byl v nedávné době překonán překladem založeným na neuronových sítích. Překladač větu ve zdrojovém jazyce pomocí jedné rekurentní neuronové sítě, enkodéru, zakóduje do vektoru reálných čísel. Následně z této reprezentace pomocí další rekurentní neuronové sítě, dekodéru, vygeneruje větu v cílovém jazyce. Můžeme si to představit jako jeden stroj, který postupně čte slova vstupní věty a při tom mění svůj vnitřní stav, který je reprezentovaný vektorem reálných čísel. Potom, co skončí, předá informaci o svém vnitřním stavu druhému stroji, který postupně vydává slova v cílovém jazyce a s každým slovem také změní svůj vnitřní stav (ten tedy vždy kóduje zbytek věty). V praxi je postup generování o něco složitější — používá se takzvaný beam search. To si můžeme představit tak, že spustíme několik dekodérů paralelně a v průběhu generování cílové věty vždy pracujeme s několika hypotézami současně a nakonec z nich vybereme tu nejlepší. Pokročilejší neuronové modely používají ještě takzvaný attention model. S jeho pomocí se může dekodér v průběhu dekódovaní zaměřovat na konkrétní slova ze vstupní věty.

Neural translation animation

Při uvažování o fungování neuronových překladových systémů se můžeme zcela obejít bez pojmu významové ekvivalence slov a frází napříč jazyky a představy významů izolovaných slov. Obsah vstupní věty se celý zakóduje do číselného vektoru, který se potom použije k vygenerování věty v cílovém jazyce.

V předchozí části jsem psal o tom, že význam není vytvářen pouze tím, co je v textu napsáno, ale také kontextem, v jakém se nachází. I to je možné v neuronových systémech zohlednit. Už teď existují metody, jak lze číselnými vektory reprezentovat celé texty (používají se například pro podobnostní vyhledávání nebo analýzu sentimetu). Pokud bychom například dávali takový vektor jako další vstup neuronovému překladači, dokázal by se s dostatkem dat naučit využívat i lingvistický kontext jednotlivých vět, v kterém se nutně odráží i psychologický a sociální kontext textů. Jednotlivé sociální skupiny používají jazyk odlišně (mají své sociolekty), různé způsoby vyjádření se používají při různých příležitostech — to vše se v textech jaksi jen mimochodem odráží. Způsob, jak se vypořádat s různými kontexty vznikl i v rámci statistického strojového překladu — říká se mu doménová adaptace. V tomto případě je ale nutné mít samostatné systémy pro každou z domén (např. sportovní zpravodajství, odborné texty pro lékaře atd.).

A co dál?

Neuronový strojový překlad je stále velice mladý a pravděpodobně existuje velký prostor pro zlepšení. Podobně jako v předchozím paradigmatu, lidé přicházejí se stále novými triky, jak systém lépe trénovat. Výzkumníci a vývojáři každý rok poměřují síly na soutěži Workshop on Machine Translation.

Jako velice slibný směr ve výzkumu strojového překladu se jeví vícejazyčné metody. Google nedávno publikoval metodu, jak lze naučit strojový překlad pro jazykový pár, pro který je velmi málo trénovacích dat, ale bylo možné je propojit přes jiné jazykové páry. V konečném důsledku by potom data jakákoli dvojjazyčná data mohlo být použita ku prospěchu překladu mezi všemi jazyky navzájem.